Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel als in haar vermogen ligt de contacten tussen school en ouders. De ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkeersveiligheid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat of over de wijze waarop het weekrapport wordt gebruikt, maar ook over het schoolplan. De ouderraad heeft hiertoe het recht met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad te overleggen over de algemene gang van zaken op school. De ouderraad kan gevraagd of ongevraagd de MR (Medezeggenschapsraad) adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste leden en vertegenwoordigt zo breed mogelijk alle leerwegen die aangeboden worden op de school.
Heeft u vragen, stuur dan een email naar ouderraad.pz@pontes.nl

 

Vergaderdata ouderraad :                                 Foto: Anda Van Riet

Datum  Agenda Verslag    
     

01-03-2016 

Klik hier 

 
     
     
     
     
     

 

Ouderbijdrage:

De ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage bedraagt €10,- per kind. Dit bedrag wordt geïnd via de algemene ouderbijdage d.m.v. het aanvinken van de bijdrage aan de ouderraad. Met het ontvangen bedrag worden noodzakelijke of gewenste uitgaven bekostigd die niet door het bevoegde gezag worden vergoed. Door uw vrijwillige bijdrage is de ouderraad o.a. in staat thema-avonden/-dagen te organiseren en éénmalige jaarlijkse projecten voor de leerlingen financieel te ondersteunen. Tijdens de jaarvergadering verantwoordt de penningmeester zich over deze uitgaven.
 

De activiteiten:

De ouderraad organiseert per schooljaar een themadag in samenwerking met school of een -avond in combinatie met de jaarvergadering van de ouderraad.. Afhankelijk van het gekozen thema worden leerlingen, ouders en docenten bij het thema betrokken. Thema's waarmee we ons voorgaande jaren hebben bezig gehouden zijn internet gebruik, leren omgaan met geld, alcohol en opvoeding. De ouderraad is aanwezig op informatieavonden, open dag en diploma-uitreiking.
 

Huidige samenstelling van de ouderraad:

Naam                         
 
Functie       
 
Adres                                      
 
Tel.nr.                 
  
E-mail   
                                                 
 Dhr. A.H.J. Koning  Voorzitter  Lepelaarstraat 23,
 4302 VC Zierikzee 
 06-44551304   akoning@xs4all.nl 

 Mevrouw D.P. Smits

 Secretaris  Grevelingenhout 149
 4311 NL Bruinisse
 
 desireesmits@kpnplanet.nl
 Hella van Oeveren  Penningmeester   Vriesesweg 1,
 4311 RE Bruinisse
 06-53187101  hella.van.oeveren@hetnet.nl
 Dhr. P. de Haas  Lid  Dorpsplein 2,
 4327 AG Serooskerke Schouwen
 0111-672234  info@zeelandbuitenland.nl 
 Mevr. F. van den Akker    Lid   
 
   lievelingseten@hotmail.com 
 Mevrouw M.C. Bakkenes        Lid  Hoofdpoortstraat 7
 4301 AR Zierikzee
   bakvlieg@worldonline.nl

 

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen