Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Afwezigheid

Leerplicht, vakantie, vrije dagen, extra verlof, afwezigheid, schoolverzuim, roosterwijzigingen

Volledige leerplicht

Een kind mag tot een basisschool worden toegelaten, zodra het vier jaar is. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand, waarin het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar, waarin het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt of nadat het kind tenminste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht.

Voor vakantierooster en extra verlof, zie hier.
 Foto: Anda Van Riet
Afwezigheid

Als uw kind thuis ziek wordt, meldt u het telefonisch ziek. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste les (8.30 uur) doorgegeven te worden aan de receptie (0111-415751).

Wanneer uw kind op school ziek wordt, meldt het zich bij de teamleider. In zo'n geval nemen we altijd telefonisch contact met u op. We laten uw kind nooit zomaar naar huis gaan. Als uw kind niet zelfstandig naar huis kan, of u bent niet in de gelegenheid uw kind op te halen, wordt het thuisgebracht.

Leerlingen die om medische redenen niet in staat zijn om de lessen Lichamelijke Opvoeding te volgen, kunnen vrijgesteld worden van deze lessen.Hiervoor dient een aanvraagformulier ingediend te worden.
Leerlingen die vanwege vrijstelling toetsingsonderdelen missen, krijgen hiervoor een vervangende opdracht.

Voor de procedure i.v.m. te laat komen en schoolverzuim, zie hier .

Roosterwijzigingen

Natuurlijk kan het voorkomen dat een rooster gewijzigd moet worden; bijvoorbeeld omdat een docent ziek is. Die roosterwijzigingen staan tijdig op de digitale roosterborden op school. Zij staan ook op de website van de school, op de homepage, zodat ze ook thuis bekeken kunnen worden.

In een enkel geval worden de leerlingen thuis gebeld, om een niet meer te verwerken roosterwijziging door te geven. Wanneer er geen roosterwijziging mogelijk is, worden de leerlingen opgevangen; in de onderbouw bestaan op Pontes Pieter Zeeman geen tussenuren. De leerlingen zijn op woensdag en vrijdag eerder uit dan op de andere dagen. Dat geldt voor al onze brugklassen.

Je kunt hier inloggen om de roosterwijzigingen in te zien.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen