Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Onderwijs op Pieter Zeeman

Kenmerken van het dagelijks onderwijs:

Op Pontes Pieter Zeeman is veel aandacht voor zelfstandig leren, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw. Het gebruik van ICT-middelen is hierbij een goed hulpmiddel.

Huiswerkbeleid:

Tijdens de lessen is er veel aandacht voor het huiswerk, gebaseerd op een gestructureerde huiswerkdidactiek. Hierbij gaat het om de inslijping van afspraken. De volgende aspecten komen tijdens de les aan de orde:

1. huiswerkcontrole
2. huiswerkbespreking
3. aanbieden van nieuwe leerstof
4. huiswerk bespreken en huiswerk laten maken

Vaardigheden:

Naast het vergaren van kennis is het oefenen van vaardigheden belangrijk. Bij alle lessen wordt er aandacht besteed aan de vakspecifieke vaardigheden, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Maar ook de algemene vaardigheden komen aan bod. In de bovenbouw speelt het vak Nederlands hierbij een centrale rol. Al heel lang functioneert op onze school een vorm van Gericht Schrijven, in samenwerking met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en economie. Hierbij staat het zoeken, vinden en verwerken van informatie over een bepaald onderwerp of bepaalde onderwerpen centraal.

Aandacht voor goed onderwijs:

Een goed onderwijsteam is belangrijk. Docenten volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. De vaksecties en de docenten zelf proberen het onderwijs te optimaliseren, door de inrichting van het onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen, zodat het voor de leerlingen interessant en leerzaam is en blijft. De Ouderraad vormt een klankbord en geeft adviezen wat betreft het dagelijks functioneren van de school.

Zorg en leerlingbegeleiding

Algemeen:

Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben. In de brugklas is de leerlingbegeleiding verbonden met de studielessen. De brugklasmentor volgt de resultaten van zijn/haar leerlingen, bespreekt studiemogelijkheden of problemen met de leerlingen en onderhoudt contact met de ouders. In de overige leerjaren vindt de begeleiding plaats door mentoren en conrectoren. Leerlingen met ernstige problemen worden opgevangen door leraren met een speciale taak (remedial teachers).

Sociaal-emotionele begeleiding:

In onze school is op bepaalde tijden een sociaal-medisch team aanwezig, waarbij leerlingen met sociaal-emotionele problemen terecht kunnen. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdhulpverlener. Via affiches in de school worden de spreekuren bekend gemaakt. Ook zijn gesprekken volgens afspraak mogelijk.

Keuzebegeleiding:

Een bijzondere vorm van leerlingbegeleiding is in handen van de schooldecanen. Er zijn 3 decanen, één voor VMBO (bb+kb), één voor VMBO (mavo) en één voor Havo/Atheneum. Zij begeleiden het proces van keuze van het vakkenpakket, de beroepsrichting en de beroepsopleiding. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de ouders. De schooldecanen VMBO (mavo) en VMBO (bb+kb) spelen bovendien een belangrijke rol bij het adviseren over het examenprogramma.

Contact:

Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers is belangrijk. Leerlingbegeleiders en schoolleiding leggen contacten als onderdeel van hun werkzaamheden. Daarnaast zijn er regalmatig ouderavonden en voorlichtingsavonden.
De leerlingen ontvangen een aantal malen per jaar een rapport. De cijfers zijn berekend op één cijfer achter de komma. Alleen het eindrapport kent hele cijfers.

Aandacht voor de leerling:

Op Pontes Pieter Zeeman wordt gelet op het sociaal welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. In de brugklas houdt de mentor een leerlingmap bij, met daarin gegevens over de leerprestaties en over bijv. medische-, leer- of gezinsproblemen. Aan het einde van het leerjaar wordt deze map steeds overgedragen aan de nieuwe mentor. Het is belangrijk dat de docenten aan het begin van het nieuwe schooljaar op de hoogte zijn van zaken aangaande de leerling, waarmee rekening gehouden moet worden.

Leerlingen:

De school streeft er naar, een gemeenschap van mensen te zijn bij wie wederzijds respect heerst en waar in goede harmonie kan worden samengewerkt. Van de leerlingen verwacht de school, dat ze zich inzetten voor hun werk, direct en indirect met hun medeleerlingen en in goed contact en overleg met docenten en schoolleiding. Verder verwacht de school dat de leerlingen zich aan de regels van de school houden. Deze zijn in het Huishoudelijk Reglement en in het Leerlingenstatuut vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement ligt ter inzage op de administratie. Het Leerlingenstatuut wordt eenmaal aan de leerlingen uitgereikt.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen