Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Technisch Onderwijs

De geschiedenis van het technisch onderwijs op Schouwen Duiveland in vogelvlucht.  

 

                                         

 

19 januari 1881

 

Eerste vergadering met als doel een antwoord te vinden op de vraag of een Ambachtsschool in Zierikzee al of niet gewenst was.

 

 

 

 

Deze vergadering werd samengeroepen door het Bestuur van het Departement Zierikzee der Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid waarbij ook de Maatschappij tot Nut van het Algemeen betrokken was.

 

22 maart 1881

 

De oprichtingsvergadering. De statuten van Goes werden als grondslag genomen.

 

Art. 1 uit het Huish. Reglement luidde:

'Het onderwijs wordt gegeven van den 2e Maandag in September tot den laatsten Zaterdag in Maart van des morgens 9 tot 11 ½ en des namiddags van 1 ½ tot 4 uren: het overige gedeelte van het jaar van des morgens 6 ½ tot 8 en van 9 tot 11 ½ uur en des namiddags van 1 ½ tot 4 en van 5 tot 7 uren.

Des Zaterdags eindigen de lessen in het eerste halfjaar te 11 ½ en in het laatste te 4 uren'.

 

Leerlingen van de Ambachtsschool kregen daar in een later stadium van oktober tot april 26 uur les en moesten voor theoretisch onderwijs leerling zijn van de Burger-Avondschool, een onderdeel van de Hogere Burgerschool gestart in september 1869. Daar werd hen gedurende 17 uur per week les gegeven in wiskunde, Nederlandse taal, natuur- en werktuigkunde en hand- en rechtlijnig tekenen.

 

1883

 

Op 4 januari werden de Statuten van de 'Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Ambachtschool te Zierikzee' goedgekeurd.

Op 24 januari werd een timmerleraar benoemd, dhr. Timmermans, tegen een jaarsalaris van f 520,-. Helaas heeft hij het werk maar kort mogen doen omdat hij in aug. 1884 tijdens het zwemmen bij Scharendijke verdronk.

 

De eerste timmerlessen werden gegeven in het pand Kerkhof Noordzijde 8, ook wel bekend als de 'bakkersschool'.

Klasgrootte: 2 leerlingen

 

 

Kerkhof Noordzijde 8

 

Concurrentie was er van de Ambachts- en Industrieschool tot opleiding van opzichters en werkbazen. Deze vereiste namelijk geen neveninschrijving op de Burger-Avondschool

 

Juli 1885

 

Dankzij een tentoonstelling van gemaakte werkstukken werd het aantal leerlingen verdrievoudigd: Van 3 naar 9.

 

April 1886

 

De eerste 2 leerlingen konden een volledig diploma ontvangen.

 

Oktober 1893

 

Uitbreiding met in totaal 12 leerlingen voor 2 afdelingen nl. smeden en huisschilderen. Bouw en verbouw kostte f 1150,- en werd gedeeltelijk door leerlingen uitgevoerd. Van april tot oktober kregen ze 46 per week les.

 

 

 

Timmerwerkplaats

 

 

 

 

 

Smederij

 

In de jaren rond 1900 moest men soms leerlingen weigeren wegens plaatsgebrek. Er meldden zich ook leerlingen uit de buitengemeenten aan, waarna de Vereniging overging tot subsidie-aanvraag bij deze gemeenten. In 1904 kwam de eerste positieve reactie daarop uit Ellemeet.

 

Januari 1903

 

Aankoop van 1500 m2 grond op de hoek 't Vrije - Jannewekken voor de bouw van een geheel nieuwe Ambachtsschool.

 

Oktober 1904

 

Opening nieuwe Ambachtsschool.

 

 

 

Het aantal leerlingen bedroeg 48 waarvan 32 uit Zierikzee. Het jaar daarop bleken er talrijke scheuren te zijn ontstaan in de muren van de nieuwe school. Een hoogleraar van de TH uit Delft achtte het niet nodig verdere maatregelen te nemen wanneer de omgeving maar trillingsvrij bleef (geen vrachtwagens of stoomtramweg) en er geen sloten werden gegraven. In 1909 werd extra verankering aangebracht.

 

 

Leerzaal stoomwerktuigkunde

 

 

Schilderswerkplaats en Vaktekenzaal

 

 

1905

 

Men ging over tot het heffen van schoolgeld naar draagkracht.

 

1908

 

De school bestond 25 jaar.

 

1912

 

Hoofden van scholen uit de buitengemeenten werden gevraagd op te treden als tussenpersonen om informatie over de Ambachtsschool aan ouders en leerlingen te verstrekken.

 

Hier het relaas uit 1963, van een leerling die de school van 1910 tot 1913 bezocht:

 

,,Ik woonde destijds te Sint Filipsland, waar mijn vader zijn standplaats had als opzichter van weg en werken van de Zeeuwsche lijn van de R.T.M. Op I Mei 1910 was ik nog geen 12 jaar, dus nog 11 jaar, maar men meende dat de tijd was aangebroken om een vak te leren. Mijn keus was timmerman. Aangeraden werd, mij naar de A.B.S. te Zierikzee te sturen, waar ik werd toegelaten. Hiervoor reisde ik dagelijks met de tram, veerboot en weer met de tram heen en weer van Sint-Filipsland naar Zierikzee, en moest 's morgens om kwart over 6 de deur uit en kwam kwart voor 7 's avonds weer thuis. Dit wat de zomer betreft. In de winter kwam hier de avondschool nog bij van 6-9 uur. Het gevolg was dat ik in de winter ook om kwart over 6 van huis moest, maar 's avonds eerst tegen half 12 thuis was. De warme maaltijd was alleen voor 's Zaterdag en Zondags. Op mijn jeugdige leeftijd zijn dit drie zware jaren geweest, maar ik wist toch mijn diploma in de daarvoor gestelde tijd te halen. Ik was geen uitblinker maar een middelmatige leerling. Nog steeds ben ik mijn ouders dankbaar dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven de ABS te doorlopen, want aangezien ik de oudste was van een groot gezin, en de salarissen bij de R.T.M. destijds niet waren berekend op grote gezinnen, en kindertoeslag toen nog niet bestond, is dit voor hen een opoffering geweest, wat men zich in deze tijd niet kan indenken".

 

Oktober 1917

 

De Ambachtsschool werd regionaal, alle gemeenten gingen meebetalen en de naam van de vereniging werd gewijzigd in 'Vereniging Ambachtsschool voor schouwen en Duiveland te Zierikzee'. De Avondschool voor Vakonderwijs werd overgenomen door de Ambachtsschool, op de dagschool werd volledig theoretisch en praktisch onderwijs gegeven. Salarissen werden verbeterd, maar door deze reorganisatie moest ook het lesgeld worden nverhoogd naar f 40,-.

 

Juli 1919

 

Er werd een directeurswoning tegenover de school gebouwd en betrokken.

 

 

 

Ambtswoning directeur.

 

1922

 

De eerste schoolreis naar Rotterdam en Den Haag(excursie-kampeertocht) werd met 21 leerlingen gehouden van 1 tot 8 augustus.

Daarnaast werden gebouwen gerenoveerd, lokalen bijgebouwd, de smederij werd gemoderniseerd en er werd een schaftlokaal voor de buitenleerlingen gebouwd.

 

1925

 

Een nieuwe cursus werd in het leven geroepen: Motorvoertuigentechniek oftewel: Meerdere kennis opdoen van motor en automobiel.

 

1928 

 

Voor het eerste was het aantal leerlingen meer dan 100. Een fonds van oud-leerlingen werd opgericht met een eenmalige inleg van f 50,-. De rente kwam geheel ten goede aan de leerlingen van de school.

 

1930

 

Aansluiting van schoolgebouw en directeurswoning op waterleiding en elektriciteitsnet.

 

 

 

Het bestuur in 1931

 

1932

 

De Avondschool voor Vakonderwijs ging Avondnijverheidsschool heten met een cursusduur van 5 jaar.

In de daarop volgende jaren moest men ondanks protesten, flink bezuinigen vanwege de crisisjaren.

 

1938

 

Het vak Rijwiel- en Motorrijtuigherstellen werd ingevoerd en er werd daarvoor een apart lokaal bijgebouwd. Ook kwam er centrale verwarming met een kolengestookte moederkachel.

 

1940

 

Door de Duitse bezetting werd een serie maatregelen afgekondigd zoals:

 • Inkrimping van het aantal lesuren
 • Geen anti-Duitse boeken in de bibliotheek
 • Toestellen waarmee draadloze telegrafie en telefonie kon worden gedemonstreerd moesten worden vernietigd
 • Administratie van alle Joden
 • Afbeelding van Prins Bernhard verwijderen
 • Platen van de Waffen SS en de Nationale Jeugdstorm goed zichtbaar ophangen

De directeurswoning werd gevorderd, machines en gereedschappen werden in beslag genomen. In februari 1944 werd de school gesloten ivm de totale evacuatie van Zierikzee.

 

 

 

 

Klassefoto automonteurs 1940-'41

 

 

September 1945

 

Heropening van de school.

 

1946

 

Het vak lichamelijk oefening werd ingevoerd.

 

1948

 

Het onderwijs werd uitgebreid met een afdeling Elektrotechniek met 20 leerlingen. De school ging tevens een eigen administratie voeren vanwege de voortdurende groei van het aantal leerlingen.

 

Schoolreis 1950 met dhr. Goetsch, van Droffelaar en Hack.

 

 

1952

 

Verbouw- en uitbreidingsplannen werden goedgekeurd vanwege een voortdurende toename van het aantal leerlingen

 

1 februari 1953

 

Men kon alleen bij eb het schoolgebouw betreden met behulp van een eigen gemaakte boot. V.l.n.r.: v.d.Berg, Goettsch, Huurling, Gorter, v. Droffelaar en Moelijker.

 

De Watersnoodramp. De school heeft van 1 februari tot 15 juli 1953 in het water gestaan. 2 leerlingen kwamen bij de ramp om het leven. Tot 15 april was er geen onderwijs, van 15 april tot 23 juni alleen theorielessen in een lokaal van de Rijks HBS.

 

1955/1956

 

Het geheel vernieuwde schoolgebouw werd in maart 1956 met de nodige festiviteiten in gebruik genomen. De school werd nu 'Technische School voor Schouwen Duiveland' genoemd. De opleidingen werden 3- en 4- jarig en er werd met een voorbereidende klas gestart. Naast ruimtes voor functionarissen waren er nu 15 lokalen. Het machinepark was vernieuwd. Het aantal leerlingen bedroeg 165 en van de Dag-/Avondnijverheidsschool 100.

 

 

Vernieuwde schoolgebouw, achter- en voorzijde.

 

1957

 

Een bibliotheek met 240 boeken werd in gebruik genomen en een grammofoon installatie met platen werd aangeschaft voor het vak muzikale vorming.

De school was ondertussen veranderd van een school met sterke nadruk op de ontwikkeling van de handvaardigheid van de ambachtsman met enige theoretische kennis tot technisch onderwijs waarbij het in de eerste plaats om de vorming van de mens in de maatschappij gaat.

 

1958

 

De Technische School voor Schouwen Duiveland bestond 75 jaar.

 

1959

 

Uitbreiding van het onderwijs met het vak Brood- en banket bakken, waarbij met de praktijk werd gestart in de bakkerij van de heer van Strien.

 

1962

 

Door een voortdurende toename van het leerlingaantal tot tegen de 300 moest men op zoek naar nevenlocaties. Deze werd gevonden in het gebouw van de voormalige Chr. ULO, Kerkhof NZ nr.8.

 

Gebouw Kerkhof NZ 8

 

De 5-daagse schoolweek werd ingevoerd.

 

 

 

Klassefoto Metaalbewerkers, 1966 met dhr. A.C. v.d. Berg

 

1967/1969

 

 • Het eerste eindexamen wed afgenomen.
 • In het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan (Bouwplan West) was 1 ha. gereserveerd voor de bouw van een nieuwe lagere technische school. Het zou echter nog 15 jaar duren voordat het zover was.
 • De eerste vrouwelijke leerling, mej. L.M.J.Stuik, behaalde het diploma in het vak automonteur.
 • Door de invoering van de Mammoetwet onderging het onderwijs talrijke wijzigingen o.a. de invoering van een P-stroom en een T-stroom. Met een T-stroomdiploma werd men toegelaten tot de MTS, met een P-stroomdiploma was er een goede aansluiting met de opleidingen van het leerlingwezen.

 

Dhr. Hoekstra in 1968, bezig met het schilderen van een aardappelbakje.

 

 

1973

 

Nieuwbouw kwam op een wachtlijst op de 400ste plaats. In de tussenliggende jaren werden allerlei grote en kleine wijzigingen doorgevoerd zoals naamswijziging vereniging in Vereniging Technische School voor Schouwen Duiveland, wijziging van Statuten, opheffing Dag-/Avondnijverheidsonderwijs, invoering nieuwe afdeling Algemene Bouwtechnieken, herverdeling van allerlei lokaliteiten, alle afdelingen 4-jarig, een 2e algemeen leerjaar. Het leerlingaantal steeg aanzienlijk.

Een vrijgekomen kolenkelder werd door gebruik van aardgas omgebouwd tot natuurkunde-practicumlokaal.

 

1975

 

De oude gebouwen vergden en kregen veel onderhoud maar ondanks dat keurde de Inspecteur voor Volksgezondheid voor Zeeland de gebouwen af.

De eerste oudercommissie werd geïnstalleerd.

P- en T-stroom werden vervangen door A-, B- en C-stroom van meer praktisch naar meer theoretisch. Dit vergde veel aanpassing van lesrooster en lessen.

 

1979

 

Huisvesting:

 • 1. Hoofdgebouw 't Vrije. Steeds bredere scheuren noodzaakten tot een stut- en stempelconstructie.
 • 2. Dependance, Kerkhof Noordzijde.\
 • 3. Lokaal Landbouwschool in de Mulockstraat.
 • 4. Sporthal 't Groene Weegje.
 • 5. Sportterrein Banninklaan.
 • 6. Bovenzaal café Huis van Nassau, Lange Nobelstraat.

De directeurswoning werd adm.kantoor en verder benut door funktionarissen.

 

8 maart 1982

 

Eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw werd geslagen door dhr. Scherjon.

Installatie eerste medezeggenschapsraad.

 

1983

 

100-jarig bestaan Technisch Onderwijs op Schouwen-Duiveland. Oplevering en ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw. Aantal leerlingen: 463.Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen